Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Privacy Notice - European University Cyprus

Privacy Notice

 1. I, the applicant, hereby provide my consent to the processing of my personal information, which I have disclosed herein to the organisation EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS (hereinafter the “EUC”), by the EUC for the purpose of (i) enrolling and registering me in the aforesaid program of study for the aforesaid specified academic year and semester and (ii) communicating, either by post, telephone, email or any other way, with me regarding any services, offers and notification at a later stage (hereinafter the “Purpose”).
 2. I acknowledge that in the event that I, the applicant, do not wish to be contacted further by the EUC, I may at any time inform the EUC in accordance with the available communication methods.
 3. For the avoidance of any doubt, the following apply:
  1. Any information and data provided herein by the applicant to the EUC and which will be used, either directly or indirectly, by the EUC for the performance of the Purpose (as the case may be), shall at all times be identified, clearly marked and recorded by the EUC as the personal data of the applicant.
  2. All personal data acquired from the applicant pursuant to this form shall be solely used by the EUC for the performance of the Purpose (as the case may be) and shall not be further processed or disclosed to any third party without the consent of the applicant unless this is required and/or allowed pursuant to the provisions of the Regulation (EU) 2016/679 on the Protection of Personal Data and/or the provisions of the applicable local legislation in relation to the protection of personal data (as amended from time to time) and/or the provisions of any other applicable legislation.
  3. The applicant has been notified of his/her rights in relation his/her data contained herein. The aforesaid rights are outlined analytically in the Privacy Notice of the EUC a copy of which the applicant has received. For the avoidance of any doubt the applicant hereby confirms that the applicant is fully aware of his/her rights in relation to his/her data contained herein.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

 1. Εγώ ο/η αιτητής/τρια, δια του παρόντος εντύπου συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών μου στοιχείων, τα οποία παρείχα με το παρόν έγγραφο στον οργανισμό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (εφεξής το "ΕΠΚ"), από το ΕΠΚ με σκοπό (i) την εγγραφή μου στα πιο πάνω πρόγραμμα σπουδών κατά το πιο πάνω αναφερόμενο ακαδημαϊκό έτος και εξάμηνο και (ii) την επικοινωνία μαζί μου μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο σε σχέση με υπηρεσίες, προτάσεις και ανακοινώσεις σε μεταγενέστερο στάδιο (εφεξής ο " Σκοπός").
 2. Κατανοώ ότι σε περίπτωση που εγώ, ο/η αιτητής/τρια, δεν επιθυμώ όπως το ΕΠΚ επικοινωνεί μαζί μου με τον πιο πάνω τρόπο έχω τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ενημερώσω το ΕΠΚ μέσω των διαθέσιμων μεθόδων επικοινωνίας.
 3. 3. Προς αποφυγή τυχών αμφιβολιών ισχύουν τα ακόλουθα:
  1. Οποιεσδήποτε πληροφορίες και δεδομένα, τα οποία παρέχονται δια του παρόντος εντύπου από τον/την αιτητή/τρια στο ΕΠΚ και τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από το ΕΠΚ για την επίτευξη του Σκοπού (ανάλογα με την περίπτωση), θα προσδιορίζονται, επισημαίνονται και καταγράφονται από το ΕΠΚ ως τα προσωπικά δεδομένα του/της αιτητή/τριας.
  2. Όλα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία δίδονται από τον/την αιτητή/τρια δια του παρόντος εντύπου, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από το ΕΠΚ για την επίτευξη του Σκοπού (ανάλογα με την περίπτωση) και δεν δύναται να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία ή να αποκαλυφθούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή του/της αιτητή/τριας εκτός αν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕ (Κανονισμός 2016/679) ή/και της ισχύουσας νομοθεσίας στη Κύπρο σε σχέση με την προστασία προσωπικών δεδομένων (ως αυτή τροποποιείται από καιρού εις καιρόν) ή/και τις διατάξεις οποιασδήποτε άλλης εφαρμοστέας νομοθεσίας.
  3. O/H αιτητής/τρια έχει ενημερωθεί για τα δικαιώματα του σχετικά με τα προσωπικά του στοιχεία. Τα εν λόγω δικαιώματα καταγράφονται αναλυτικά στη Δήλωση Απορρήτου (Privacy Notice) του ΕΠΚ αντίγραφο του οποίου ο/η αιτητής/τρια έχει λάβει. Για την αποφυγή τυχόν αμφιβολιών ο/η αιτητής/τρια δια του παρόντος εντύπου βεβαιώνει ότι είναι πλήρως ενημερωμένος σχετικά με τα πιο πάνω δικαιώματα του.